Εταιρικές Πράξεις


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«FOCCACIA Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»

της 1ης Σεπτεμβρίου 2014

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 031743557000 του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και ΑΦΜ 999221964 της Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «FOCCACIA Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «FOCCACIA E.Π.Ε.», στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, οι εταίροι αυτής:

  1. Μαρία Μπουτζέλη του Στυλιανού, κάτοικος Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, οδός Λεωφόρος Παπανικολάου αριθ. 33,
  2. Μαίρη Ελ Στίπροκ χήρα Ιωάννη Μπουτζέλη, που ενεργεί για τον εαυτό της και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της Απολλώνιας Κεη Λουίζ Μπουτζέλη του Ιωάννη και του Τζούλιαν Φίλιπ Μπουτζέλη του Ιωάννη, πρώην κάτοικοι Κάτω Σχολαρίου Θεσσαλονίκης, οδός 25ης Μαρτίου, αριθμός 192 και σήμερα κάτοικοι στο Ιρβιγκ Ν. Υόρκης Η.Π.Α. εκπροσωπούμενων νόμιμα από τον Στυλιανό Μπουτζέλη του Δημητρίου, κατοίκου Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, οδός Λεωφόρος Παπανικολάου αριθ. 33 δυνάμει του υπ’ αριθ. 9130/28-4-2014 πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιωάννας Παντέκα,

Ήτοι παρίστανται εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου και των ψήφων της εταιρίας. Αναλυτικά:

Μεριδιούχος

Εταιρικά μερίδια

Ψήφοι

Στοιχεία αντιπροσώπου

Κληρονόμοι ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΖΕΛΗΣ Μαίρη Ελ Στίπροκ, Απολλώνια Κέη Λουίζ Μπουτζέλη και Τζούλιαν Φίλιπ Μπουτζέλης

500

500

Εκπροσωπούμενοι από τον Στυλιανό Μπουτζέλη

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΤΖΕΛΗ

500

500

Αυτοπροσώπως

Σύνολο

1.000

1.000

 

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας, η εταίρος της εταιρίας Μαρία Μπουτζέλη αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και ορίζει ως Γραμματέα τον Στυλιανό Μπουτζέλη. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση των Εταίρων αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που είναι: Θέματα Ημερησίας Διατάξεως: Επιβεβαίωση και έγκριση εκ νέου της από 24-3-2014 απόφασης των εταίρων της εταιρίας επί όλων των θεμάτων της μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 44/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών που χορήγησε την άδεια στα ανήλικα τέκνα του αρχικού εταίρου Ιωάννη Μπουτζέλη για όλες τις ενέργειες που αναφέρονται στην άνω από 23-4-2014 και ειδικότερα: Θέμα 1ο: Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό της αύξησης των 106.000 ευρώ που εγκρίθηκε με την από 24-5-2013 γενική συνέλευση των εταίρων καθόσον από λανθασμένη ερμηνεία των διατάξεων του νόμου θεωρήθηκε ότι έπρεπε να αυξηθεί το κεφάλαιο κατά το ποσό των ευρώ 104.539,56 λόγω δήθεν κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας από αναπροσαρμογή των παγίων της εταιρίας και για την στρογγυλοποίηση του ποσού της αύξησης με την καταβολή ποσού 1.460,44 ευρώ από τους εταίρους, ενώ δεν υπάρχουν πάγια της εταιρίας για αναπροσαρμογή.   Θέμα 2ο: Ορισμός ως διαχειρίστριας της εταιρίας της Μαρίας Μπουτζέλη του Στυλιανού Θέμα 3ο: Μεταβίβαση από τους κληρονόμους του Ιωάννη Μπουτζέλη 200 εταιρικών μεριδίων από τα συνολικά 500 εταιρικά μερίδια που κατείχε προς τη Μαρία Μπουτζέλη του Στυλιανού σύμφωνα με την συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ τους την 24-5-2013 η οποία στη συνέχεια υποχρεούται να μεταβιβάσει τα μερίδια αυτά (δηλ. τα 200 εταιρικά μερίδια) μαζί με ακόμη 150 μερίδια που ανήκουν στην ίδια, στην αδερφή τους Αικατερίνη Μπουτζέλη του Στυλιανού αμέσως με την ενηλικίωσή της ή και νωρίτερα μετά από αίτηση των γονέων τους. Θέμα 1ο:  Επί του θέματος αυτού, ομόφωνα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το άνω ποσό των 106.000 ευρώ και τον ορισμό του στο ορθό ποσό του αρχικού κεφαλαίου των ευρώ 100.000 και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρίας. Θέμα 2ο: Επί του θέματος αυτού, ομόφωνα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τον ορισμό ως διαχειρίστριας της εταιρίας της Μαρίας Μπουτζέλη του Στυλιανού και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρίας. Θέμα 3ο: Επί του θέματος αυτού, ομόφωνα συμφωνήθηκε η μεταβίβαση των άνω 200 μεριδίων από τους κληρονόμους του Ιωάννη Μπουτζέλη προς την Μαρία Μπουτζέλη κατά τα άνω. Οι εταίροι ομόφωνα εξουσιοδοτούν τον Στυλιανό Μπουτζέλη να προσέλθει σε συμβολαιογράφο για την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού της εταιρίας κατά τις ανωτέρω αποφάσεις και στη συνέχεια να προσέλθει και σε κάθε αρμόδια υπηρεσία για τις σχετικές καταχωρήσεις. Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, επικυρώνεται το πρακτικό αυτό και λύεται η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος                             Ο Γραμματέας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Γ.Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«FOCCACIA Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»

ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 031743557000 του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

και ΑΦΜ 999221964 της Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών

Στο Λάκκωμα Χαλκιδικής στα γραφεία της εταιρείας «FOCCACIA Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «FOCCACIA E.Π.Ε.» , την 1-9-2014, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι εταίροι αυτής: Μαρία Μπουτζέλη του Στυλιανού, κάτοικος Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, οδός Λεωφόρος Παπανικολάου αριθ. 33 και Μαίρη Ελ Στίπροκ χήρα Ιωάννη Μπουτζέλη, για τον εαυτό της και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της Απολλώνιας Κεη Λουίζ Μπουτζέλη του Ιωάννη και του Τζούλιαν Φίλιπ Μπουτζέλη του Ιωάννη, σήμερα κάτοικοι στο Ιρβιγκ Ν. Υόρκης Η.Π.Α. πρώην κάτοικοι Κάτω Σχολαρίου Θεσσαλονίκης, κληρονόμοι του μετόχου Ιωάννη Μπουτζέλη του Στυλιανού, κατοίκου εν ζωή Κ. Σχολαρίου Θεσσαλονίκης, εκπροσωπούμενων νόμιμα από τον Στυλιανό Μπουτζέλη του Δημητρίου, κατοίκου Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, οδός Λεωφόρος Παπανικολάου αριθ. 33 δυνάμει του υπ’ αριθ. 9130/28-4-2014 πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιωάννας Παντέκα, δηλ. παραστάθηκαν εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου και των ψήφων της εταιρίας. Οι ανωτέρω αποφάσισαν για τα θέματα Ημερησίας Διατάξεως που ήταν Επιβεβαίωση και έγκριση εκ νέου της από 24-3-2014 απόφασης των εταίρων της εταιρίας επί όλων των θεμάτων της μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 44/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών που χορήγησε την άδεια στα ανήλικα τέκνα του αρχικού εταίρου Ιωάννη Μπουτζέλη για όλες τις ενέργειες που αναφέρονται στην άνω από 24-3-2014 απόφαση γενικής συνέλευσης και ειδικότερα αποφάσισαν τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό της αύξησης των 106.000 ευρώ που εγκρίθηκε με την από 24-5-2013 γενική συνέλευση των εταίρων καθόσον από λανθασμένη ερμηνεία των διατάξεων του νόμου θεωρήθηκε ότι έπρεπε να αυξηθεί το κεφάλαιο κατά το ποσό των ευρώ 104.539,56 λόγω δήθεν κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας από αναπροσαρμογή των παγίων της εταιρίας και για την στρογγυλοποίηση του ποσού της αύξησης με την καταβολή ποσού 1.460,44 ευρώ από τους εταίρους, ενώ δεν υπάρχουν πάγια της εταιρίας για αναπροσαρμογή και τον ορισμό του στο ορθό ποσό του αρχικού κεφαλαίου των ευρώ 100.000 και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρίας.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Μαρία Μπουτζέλη